TARIRANJE

Kada se SMS Vaga niveliše i izvrše druge pripreme i podešavanja, pčelar može postaviti košnicu sa nastavkom ili polunastavkom na vagu.
 
Tada je potrebno izvršiti tariranje kako bi težina ove ambalaže prešla u TARU a SMS Vaga beležila samo prinos meda, odnosno NETO.
 
Tariranje se može izvršiti na 2 načina:
- Bluetooth-om
- SMS porukom
 
- Tariranje bluetooth-om se vrši tako što se aktivira bluetooth na mobilnom telefonu i "upari" sa bluetooth-om SMS Vage. Pčelar uključuje aplikaciju za komunikaciju sa vagom i šalje poruku TARA. U poruci koju dobija prikazana je težina TARE, a NETO je nula kilograma.
- Tariranje SMS porukom je krajnje jednostavno i vrši se tako što pčelar pošalje SMS poruku vagi sa sadržajem:
TARA
 
Posle toga dobija SMS poruku sa podacima merenja na kojoj postoji težina TARE, a NETO je 0 kg. SMS Vaga će za košnice različite težine prikazivati i različite vrednosti TARE.

MERENJE PRINOSA MEDA

SMS Vaga ima 3 načina merenja prinosa meda.

Merenje težine se vrši kada je SMS Vaga tarirana, a moguće ga je izvršiti na sledeće načine:
- Bluetooth-om
- SMS porukom
- Besplatnim pozivom
 
- Merenje bluetooth-om se vrši tako što se aktivira bluetooth na mobilnom telefonu i "upari" sa bluetooth-om SMS Vage. Pčelar uključuje aplikaciju za komunikaciju sa vagom i šalje poruku MERENJE. Pčelar dobija poruku sa merenjem.
- Merenje SMS porukom se vrši tako što se vagi pošalje poruka:
MERENJE
- Merenje mobilnim telefonom ćete izvršiti potpuno besplatno običnim pozivom SMS Vage, odmah nakon poziva, SMS Vaga će “zazvoniti” 2 puta, a zatim odbiti poziv. Posle nekoliko sekundi dobijate povratnu SMS poruku, koju u nastavku teksta nazivamo SMS Merenje, sa sledećim informacijama:

Vaga: Pcele Zlatar 1
NETO: 17.82 kg
TARA: 35.86 kg
DP: 3.76kg
GSM Signal: 21 (7 do 31)
Sis.Temp: 16C (-30C do 80C)
Stanje baterije: 5/5

 
Vaga - ime vage koje pčelar sam zadaje.
NETO - težina prinosa meda koji je sakupljen u toku pčelinje paše.
TARA - težina košnice, ramova, roja i drugog nekorisnog tereta.
DP - dnevni prinos predstavlja prinos meda od vremena preseka (VDP) do trenutka kada pčelar pozove vagu. Pčelar može sam definisati vreme dnevnog prinosa komandom:
VDP xx - xx je sat merenja, npr. pčelar može zadati VDP 06, da vaga meri dnevni prinos od 6 sati ujutru do trenutka poziva. DP može biti i negativan.
GSM Signal - jačina signala GSM mreže koji treba biti između 7 i 31, iako je moguće uspostaviti vezu i sa nesto slabijim signalom, ali bez garancija da će uređaj uvek biti na mreži. Ukoliko na nekim lokacijama imate problema sa sa jačinom signala, kvalitetnije GSM antene mogu rešiti problem.
Sis.Temp - sistemska temperatura uređaja. Ovo nije spoljna temperatura vazduha. Vrednost ovog parametra, u stanju mirovanja, se razlikuje samo za oko +2C u odnosu na realnu temperaturu vazduha, tako da se se ovaj parametar može koristiti, orjentaciono, i kao termometar atmosferskog vazduha. Ukoliko je Sis.Temp parametar ispod 7C (realno 5C) može se očekivati da akumulatorsko napajanje traje znatno kraće nego što je predviđeno. Ovaj podatak mora biti u granicama izmedju -30C i 80C, u suprpotnom uređaj će ugasiti GSM modul da bi sprečio moguća oštećenja.
Stanje baterije – Vrednost kapaciteta akumulatora . Izražena je u 5 podeoka od kojih je svaki 20%.

MODOVI RADA

SMS Vaga je jedina koja ima 2 posebna moda rada.

U prvom modu rada SMS Vaga je uvek dostupna i merenje se vrši na poziv, a u drugom modu vaga vrši merenja dva puta dnevno i šalje jednu poruku sa izveštajem za taj dan. Pčelar sam SMS porukom određuje u kom modu će SMS Vaga raditi.
Kada pčelar dobije vagu ona je fabrički podešena na prvi mod rada, i može izvršiti neograničen broj merenja u toku dana u bilo kom trenutku. Merenje u prvom modu se vrši besplatnim pozivom SMS Vage, a više detalja o tome imate u Funkcije/Merenja.
Vaga može svakog treutka preći u drugi mod rada slanjem poruke:
MOD2
Pre prebacivanja u MOD2 pčelar može podesiti termine u kojima će vaga meriti prinos. To može uraditi i najkasnije 2 minuta po prebacivanju u MOD2 slanjem poruke:
VREMENA MERENJA xx,yy
Pri čemu su xx, yy sati u kojima će SMS Vaga vršiti merenje. U slučaju da pčelar ne pošalje ovu poruku, ona će meriti u intervalima 08 i 20 časova. Posle zadnjeg merenja SMS Vaga šalje dnevni izveštaj SMS-om ili e-mailom.
U MOD2 SMS Vaga je nedostupna za komunikaciju osim pola sata po slanju dnevnog izveštaja!
Posle prijema izveštaja pčelar ima rok od pola sata da prebaci vagu u prvi mod rada slanjem poruke MOD1 ili da promeni vremena merenja za sutradan. Ako za tih pola sata ne uradi ništa vaga će se ponovo uspavati. Kada SMS Vaga nije stalno dostupna trajanje akumulatora je znatno duže.
Kada pčelar dobije dnevni izveštaj merenja u MODU 2, poruka izgleda ovako:

Vaga: Pcele Zlatar 1
08h: 10.02kg 20C
20h: 13.75kg 19C
TARA: 35.86kg
DP: 3.90kg
GSM Signal: 21 (7 do 31)
Stanje baterije: 5/5
2016-05-04 20:00:30

DODAVANJE NOVIH NASTAVAKA

Ovo je inovacija za koju je SMS Vaga nagrađena na 6. državnom sajmu

Jedna od inovacija koje je osmislio naš SMS Vaga Tim na sugestiju pčelara je dodavanje novih nastavaka i polunastavaka, s tim da SMS Vaga ne meri težinu nove ambalaže, već samo prinosa meda.
Proces je do kraja uprošćen za samog korisnika, i sve što pčelar treba da uradi jeste da:
1. Pre postavljanja polunastavka pošalje poruku SMS Vagi sa sadržajem TARA1 (u tom trenutku SMS Vaga pamti trenutno stanje i obustavlja merenje dok ne dobije poruku TARA2).
2. Postavi (polu)nastavak na košnicu, i za to ima optimalni vremenski rok od 10 minuta. Ako za to vreme ne stigne da postavi nastavak ili polunastavak, poruka TARA1 se poništava, i SMS Vaga nastavlja merenje kao da se ništa nije dogodilo.
3. Kada postavi nastavak pošalje poruku sa sadržajem TARA2.
Od tog trenutka se merenje nastavlja s tim što je težina novog nastavka sa ramovima prešla u TARU, a NETO merenje se nastavlja od one vrednosti koja je bila pre slanja poruke TARA1.
Posle slanja poruke TARA2 SMS Vaga će izvršiti kontrolno merejne i odgovoriti pčelaru SMS porukom u kojoj je prikazana nova TARA, a NETO je bez promene.
Ovom funkcijom smo omogućili pčelaru da u svakom trenutku ima uvid u čist prinos meda i olakšali mu u tome da ne mora ručno da računa vrednosti (tare i neto) svaki put kada dodaje nove nastavke i tako sve dok paša traje.
Primer:
Pčelar šalje poruku:
TARA1
(u roku od 10 minuta dodaje nov nastavak na košnicu i vraća poklopac)
Pčelar šalje poruku:
TARA2
SMS Vaga vrši kontrolno merenje i pčelar dobija poruku sa novom TAROM, uvećanom za težinu nastavka, a istom NETO težinom kao pre poruke TARA1.

NETO OBAVEŠTENJE

Još jedna inovacija SMS Vaga Tima

NETO obaveštenje je mogućnost da pčelar sam zada određenu težinu za koju će mu SMS Vaga poslati obaveštenje kada je dostigne.
Dovoljno je da pčelar pošalje poruku sa sadržajem NETO INFO XXX (pri čemu je XXX zadata kilaža u okruglim kilogramima, maksimalno trcifrena).
Ako pčelar želi da dobije obaveštenje SMS porukom kada NETO dostigne 102kg poslaće poruku sa sadržajem:
NETO INFO 102
Ako pčelar ne želi da dobije obaveštenje gasi ga porukom:
NETO INFO OFF
NETO obaveštenje radi samo u MOD1 SMS Vage, tako što na svakih sat vremena očitava NETO težinu SMS Vage i ukoliko detektuje da je trenutna NETO težina premašila zadatu vrednost šalje obaveštenje korisniku (SMS, e-mail, FTP).

RADILICA

Inovacija koju je osmislio pčelar Dejan Milošević

Ova jednostavna funkcija pruža pčelaru uvid u:
- dnevni unos nektara
- odstranjivanje vode u toku noći
- broj radilica u kontrolnoj košnici
- orijentacioni dnevni prinos
Inovacija radi tako što u 21h meri težinu, a zatim i u 6h sledećeg dana.
Vaga nastavlja kontrolna merenja tereta koji i dalje opada dok ne dostigne najnižu tačku. Vaga pamti te podatke i nastavlja kontrolu sve dok se unosom ne dostigne težina od 21h prethodnog dana.
U tom trenutku pčelar dobija SMS sa svim tim podacima koji izgleda ovako:

Vaga: Pcele Zlatar 1
NETO u 21h je bio 87.45kg, u 06h 87.02kg.
Radilica je bila 86.56kg u 06:46h.
Vaga je poravnata u 08:57h.